Prosíme rodiče:

  • aby děti měly podepsané bačkory, pyžamko. 

  • aby děti měly v šatně vždy oděv do třídy, oděv na zahradu (vzhledem k počasí) a aby s jeho součástmi rodiče děti seznámili, aby dítě vědělo, co si má obléci 

  •   Docházka do MŠ, omlouvání nepřítomnosti

Každou nepřítomnost dítěte je v MŠ třeba oznámit - buď předem, nebo týž den do 8:00 hodin, kdy se zjišťuje denní stav dětí.  Školní řád, kde najdete více informací, je ke stažení v záložce Dokumenty.

 

Režim dne na MŠ

6:00 - 7:30       
scházení dětí na určené třídě

7:30 - 8:00
scházení dětí na příslušné třídě, kterou dítě navštěvuje (třída a čas se může měnit dle aktuální situace, zejména při absenci pedagogické pracovnice, atd.)

8:00 - 9:30      
hry a činnosti dle zájmu dětí, ranní cvičení, svačina, činnosti dané výchovným vzdělávacím programem

9:30 - 11:30    
pobyt dětí venku

11:30 - 12:15  
oběd

12:15 - 12:30  
odchod dětí domů

12:30 - 14:00  
odpolední odpočinek

14:00 - 14:30  
odpolední svačina

14:30 - 16:00  
odchod dětí domů (na určené třídě nebo na školní zahradě)
 

Spolupráce s rodiči

Mateřská škola umožňuje rodičům adaptační proces -možnost pobytu rodiče s dítětem v MŠ při nástupu nově příchozích dětí do MŠ, nejdéle však 2 týdny. Pro rodiče to bývá zajímavé sledovat, jak se dítě začleňuje do kolektivu a do výchovné činnosti s učitelkou. Tato setkání nám umožňují vytváření atmosféry vzájemné důvěry a porozumění, která je základem pro naši úspěšnou spolupráci.

MŠ organizuje vždy na začátku školního roku schůzi rodičů, kde se zejména rodiče nově přijatých dětí seznamují s prostředím, personálním obsazením a výchovným programem školy.

Akce pro děti dané třídními vzdělávacími programy - učitelky každé třídy si připravují na každý měsíc - po týdnech - vzdělávací program pro děti. Je dobré vyžadovat po dítěti, aby reprodukovalo, co v MŠ dělalo (i když výchovné a vzdělávací činnosti provádíme formou hry, má tato hra vždy nějaký cíl - seznámení, upevnění, procvičení určité znalosti či dovednosti. Oznámení akce a požádání o součinnost s rodiči oznamují učitelky zpravidla na nástěnkách příslušných tříd - čtěte!!!

Akce školy:                   

Mikulášská besídka                                      

Nabídka tvořivé dílny (zdobení perníčků...)                                      

Vánoční výstava (výtvarné práce dětí, učitelek)              

Velikonoční výstava v hale, MŠ (výtvarné práce dětí, učitelek)                                    

Výlet dětí (podle možností)                                    

"Pasování předškoláků na školáky" - rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ

Návštěva HZS

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!

V případě opakovaných urgencí o nezaplacení úplaty a stravného v řádném termínu, je v pravomoci ředitelky MŠ zahájit s rodiči správní řízení a následně ukončit docházku dítěte do MŠ.