ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis dětí do MŠ J. V. Sládka 1868, Teplice - na školní rok 2020/2021 bude probíhat  4.5.2020 do 15.5.2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.    

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku, ke stažení ZDE, je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • osobní podání: po telefonické domluvě termínu (datum a čas) podání žádosti zákonným zástupcem dítěte. Je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Vhozením do schránky v zalepené obálce

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je zapotřebí podepsat oběma zákonnými zástupci dítěte. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, kopii Vašeho občanského průkazu (cizinci doloží kopii cestovního pasu a povolení k pobytu). Kopie požadovaných dokumentů (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas) budou využity pouze pro účely vedení správního řízení o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole. Po ukončení správního řízení budou tyto dokumenty bezprostředně skartovány.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

  

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

 

 • O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zákonným zástupcům doručováno.
 • Dne 28. 5. 2020 bude na úřední desce a na webových stránkách školy zveřejněn seznam přijatých dětí. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.
 • V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude každé žádosti přiděleno registrační číslo. Registrační číslo žádosti Vám bude zasláno společně s potvrzením přijetí žádosti k zápisu k předškolnímu vzdělávání na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
 • O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
 • Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě a bude doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákonný zástupce zastupující účastníka řízení má možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci zápisu dítěte do naší mateřské školy vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí bude možné telefonicky dne 20. 5. 2020 od 8:00 h do 15:00 h.
 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

 

Kritéria stanovená pro přijímání dětí jsou k dispozice ke stažení ve složce  " DOKUMENTY"