ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2021/2022
 
Mateřská škola Teplice, J. V. Sládka 1868, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou od školního roku 2021/2022 přijaty děti s těmito registračními čísly:
 
Registrační číslo                             výsledek řízení
36/2021                                  Přijímá se od 1.9.2021
41/2021                                 Přijímá se od 1.9.2021
39/2021                                 Přijímá se od 1.9.2021
31/2021                                 Přijímá se od 1.9.2021
6/2021                                   Přijímá se od 1.9.2021
24/2021                                  Přijímá se od 1.9.2021
1/2021                                   Přijímá se od 1.9.2021
37/2021                                 Přijímá se od 1.9.2021
40/2021                                 Přijímá se od 1.9.2021
8/2021                                   Přijímá se od 1.9.2021
38/2021                                 Přijímá se od 1.9.2021
3/2021                                    Přijímá se od 1.9.2021
26/2021                                 Přijímá se od 1.9.2021
4/2021                                   Přijímá se od 1.9.2021
35/2021                                 Přijímá se od 1.9.2021
7/2021                                   Přijímá se od 1.9.2021
14/2021                                  Přijímá se od 1.9.2021
25/2021                                  Přijímá se od 1.9.2021
34/2021                                 Přijímá se od 1.9.2021
30/2021                                 Přijímá se od 1.9.2021
29/2021                                  Přijímá se od 1.9.2021
 
Podle ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení, resp. zveřejnění seznamu přijatých dětí.
 
POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění), prvním dnem lhůty je den následující po doručení (zveřejnění) rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky  Mateřské školy, J. V. Sládka 1868, Teplice, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.
 
 
V Teplicích dne  25.5.2021                       Bc. Lenka Luňáčková
                                                                         ředitelka školy
 

Datum zápisu dětí do MŠ J. V. Sládka 1868, Teplice - na školní rok 2020/2021 je od 2.5.2021 do 13.5.2021. 

Více informací naleznete zde: Vyhlášení zápisu 2021-2022

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Potřebné dokumenty najdete ke stažení  i ve složce DOKUMENTY  

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku, ke stažení ZDE, je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • osobním podáním ve škole – do schránky vedle vstupních dveří do mateřské školy, ve výjimečných případech rezervace času pro individuální schůzku.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpisy  zákonných zástupců

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je zapotřebí podepsat oběma zákonnými zástupci dítěte. K žádosti přiložte prohlášení, že jste seznámeni s kritérii přijímání ( ke stažení zde:  Kritéria přijímání), kopii rodného listu dítěte. Trvalý pobyt si ověří ředitelka MŠ na evidenci obyvatel.

 Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Potvrzení od lékaře je součástí přihlášky.

  

 • O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zákonným zástupcům doručováno.
 • Dne 25. 5. 2021 bude na úřední desce a na webových stránkách školy zveřejněn seznam přijatých dětí. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.
 • V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude každé žádosti přiděleno registrační číslo. Registrační číslo žádosti Vám bude zasláno společně s potvrzením přijetí žádosti k zápisu k předškolnímu vzdělávání na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
 • O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
 • Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě a bude doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákonný zástupce zastupující účastníka řízení má možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci zápisu dítěte do naší mateřské školy vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí bude možné telefonicky dne 20. 5. 2021 od 8:00 h do 15:00 h.
 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné