Veškeré informace k zápisu na školní rok 2020/2021 jsou k dispozici ve složce "Zápis do MŠ"

 

 

Výčet zaměstnání zákonných zástupců, u kterých školské zařízení vykonává nezbytnou péči o dítě/žáka,  se z účinností od 23. 3. 2020 rozšiřuje o zaměstnance:

-       obcí zařazených do obecních úřadů k výkonu sociální práce,

-       krajů zařazených do krajských úřadů k výkonu sociální práce,

-       a poskytovatelů sociálních služeb.

 

Žádost o ošetřovné pro péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení lze po telefonické domluvě vyzvednout osobně v MŠ, nebo lze zaslat elektronicky

 

Rada města Teplice na své schůzi konané dnes, 16. 3. 2020 od 16 hodin rozhodla, s účinností od 17. března 2020 do odvolání, o přerušení provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Teplice.   

 Rada města dále, ve smyslu usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření, rozhodla s účinností od 17. března 2020 do odvolání,  

ad 1 o určení mateřské školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let, a to tak, že určuje:  Mateřskou školu Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice a Mateřskou školu, Hlávkova 1454, Teplice,

 ad 2 o určení základní školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o žáky ve věku od 7 do 10 let, a to tak, že určuje Základní školu s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386.

 

Škola nebo školské zařízení  bude vykonávat nezbytnou péči o děti/žáky zákonného zástupce dítěte/žáka, který je zaměstnancem: 

-       bezpečnostních sborů,

-       obecní policie,

-       poskytovatelů zdravotních služeb,

-       orgánů ochrany veřejného zdraví,

-       příslušníkem ozbrojených sil

-       a zaměstnancem určené školy nebo školského zařízení

a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

 Péče bude vykonávána ve skupinách v určených školách maximálně po 15 dětech/žácích ve třídě/oddělení.

 Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování.

 

Mimořádná opatření  Ministerstva zdravotnictví:

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-.pdf

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf

 

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března 2020 z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. 

 

Doporučení, které vydala Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

 Aktuální k 6.3.2020

DOPORUČENÍ PRO OSOBY PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

 

Doporučení se týkají návratu z oblastí s komunitním přenosem onemocnění COVID-19, kterými jsou:  Asie: Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapúr, Irán; Evropa: Severní Itálie, omezeně Německo, Francie, Švýcarsko, Velká Británie, po dobu 14 dní od návratu: 

 

• Omezte v nezbytné míře kontakt s jinými lidmi.

• Sledujte svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky onemocnění dýchacích cest (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů, únava).

Pokud se u Vás během 14 dní od návratu z výše uvedené oblasti příznaky respiračního onemocnění objeví (kašel, dušnost, horečka>38°C):

 

• Zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte místní protiepidemické oddělení KHS nebo naší infolinku 736 233 176, případně linku 112, která Vás na KHS přesměruje. Obdržíte další pokyny k vyšetření a postupu izolace. 

• Pokud je Váš stav vážný (dušnost, schvácenost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu.

 

 

 

 

  Nová e-mailová adresa školy:

 reditelka@ms-sladkova.cz

 

                                               Platby 

Stravné a úplatu plaťte bankovním převodem.

Číslo účtu: 197 420 761/0300

termín platby (připsání na účet MŠ): nejpozději do 15.dne v měsíci

Více informací najdete na nástěnkách.