Oznámení rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy, J. V. Sládka 1868, Teplice

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34 , § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole,   J. V. Sládka 1868, Teplice

Seznam uchazečů

Uchazeč                       Výsledek řízení

2020/23                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/29                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/32                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/46                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/8                      Přijímá se od 1.9.2020

2020/35                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/22                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/16                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/24                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/19                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/38                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/17                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/34                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/27                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/12                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/4                      Přijímá se od 1.9.2020

2020/26                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/37                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/18                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/31                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/5                      Přijímá se od 1.9.2020

2020/21                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/45                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/3                      Přijímá se od 1.9.2020

2020/41                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/11                    Přijímá se od 1.9.2020

2020/42                    Přijímá se od 1.9.2020

Vyvěšeno dne: 28.5.2020                                                                                 Bc. Lenka Luňáčková                                                                                                                                                                       ředitelka školy                                               

 

Proti tomuto rozhodnutí je možno se v souladu § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává mateřské škole, která rozhodnutí vydala (Mateřská škola, J. V. Sládka 1868, Teplice), prostřednictvím které bude odvolání postoupeno odvolacímu správnímu orgánu, tj., Krajskému úřadu Ústeckého kraje, který o odvolání rozhodne. Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po zveřejnění oznámení rozhodnutí. V případě, že odvolání v zákonem stanovené lhůtě podáno nebude, nabude toto rozhodnutí dnem následujícím po uplynutí lhůty pro odvolání právní moci ve smyslu § 73 správního řádu."

 

 

Vážení rodiče,

rada města na své schůzi konané  5. května 2020, rozhodla o obnovení provozu mateřských škol ode dne 11. května 2020.

Dětem, které nebudou docházet do mateřské školy, bude prominuta úplata za předškolní vzdělávání. V této době není docházka do MŠ pro děti předškolního věku povinná.

Ode dne obnovení provozu mateřské školy bude upraven provoz školy podle dokumentu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví) dne 30. 4. 2020, který se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Školní stravování bude zajištěno běžným způsobem.

Před vstupem dítěte do školy mají zákonní zástupci dětí povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení se s provozem školy a hygienických opatřeních, čestné prohlášení je ke stažení v sekci DOKUMENTY nebo ho obdrží v mateřské škole.

Při cestě do školy a ze školy, při pohybu před školou se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

·         Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 

·         Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

·         Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou

Dítě bude předáno u vchodu do školy, zvoňte na zvonek označený „HALA“ vedle dveří, rodiče nebudou mít přístup do šaten. Před vstupem bude dítě zkontrolováno, zda nemá žádné známky rýmy, kašle a jiných příznaků jakékoliv nemoci. Učitelka má právo dítě nepřijmout a vyžádat si potvrzení lékaře. Do školky je zakázáno přinášet jakékoliv hračky, plyšáky či sladkosti z domova. V batůžku bude mít dítě kromě běžných věcí na převlečení i  čistou roušku na cestu ze školy.

Doufáme v to, že v této výjimečné situaci budou do mateřské školy chodit pouze děti zaměstnaných rodičů a docházku dítěte přizpůsobí na co nejkratší nutnou dobu.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Lenka Luňáčková, ředitelka MŠ

    Provoz o prázdninách

Provoz mateřské školy je přerušen od 3.8. do 31.8.2020.

 

                                               Platby 

Stravné a úplatu plaťte bankovním převodem.

Číslo účtu: 197 420 761/0300

termín platby (připsání na účet MŠ): nejpozději do 15.dne v měsíci

Více informací najdete na nástěnkách.