Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2
Elektronický předzápis
3
Elektronický předzápis
4
Elektronický předzápis
5
Elektronický předzápis
6
Elektronický předzápis
7
Elektronický předzápis
8
Elektronický předzápis
9
Elektronický předzápis
10
Elektronický předzápis
11
Elektronický předzápis
12
Elektronický předzápis
13
Elektronický předzápis
14
Elektronický předzápis
15
Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

 

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 

 

Vstup do elektronického předzápisu

 

 

Datum zápisu dětí do MŠ J. V. Sládka 1868, Teplice - na školní rok 2023/2024 je  15.5.2024

od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15:00 hodin

   Kritéria:

-  Trvalý pobyt v obci
-  Dítě, ze spádového obvodu, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 8. 2024 5 let
-  Dítě, ze spádového obvodu, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 8. 2024 4 let
-  Dítě, ze spádového obvodu, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 8. 2024 3 let
  

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je možné si vyžádat prostřednictvím e-mailu,  telefonické domluvě nebo osobně. 

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
 • poštou,
 • osobním podáním ve škole 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpisy  zákonných zástupců

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Potvrzení od lékaře je součástí přihlášky.

 • O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zákonným zástupcům doručováno.
 • Dne 29.5. 2024 bude na úřední desce a na webových stránkách školy zveřejněn seznam přijatých dětí. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.
 • V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude každé žádosti přiděleno registrační číslo. Registrační číslo  Vám bude předáno při podání Žádosti o přijetí dítěte předškolnímu vzdělávání.
 • O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
 • Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě a bude doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákonný zástupce zastupující účastníka řízení má možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci zápisu dítěte do naší mateřské školy vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí bude možné telefonicky dne  22. 5. 2024 od 8:00 h do 12:00 h.
 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.