Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. 

·        Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Informace o ošetřovném naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení

Rozhodnutí hejtmana naleznete  zde.

 

Rozhodnutím hejtmana Ústeckého kraje byly určeny školy a školská zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let. Určenou školou je ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392 a MŠ Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice. Tyto školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- zaměstnanci obecní policie, 

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech

  podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.

  359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

  zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky,

- příslušníky ozbrojených sil,

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského

  zařízení,

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

- zaměstnanci zařízení školního stravování,

- zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce

  prvku kritické infrastruktury,

- zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského

zařízení,

 

Informace o uzavření MŠ z důvodu karantény

Vážení rodiče,

na základě nařízení KHS je mateřská škola od 25.2.2021 do 1.3.2021 v karanténě. 

Rozhodnutí KHS ke stažení zde 

Při uzavření školky či školy z důvodu vyhlášené karantény či uzavření zařízení z rozhodnutí zřizovatele školského zařízení, nevydává u zdravých dětí Rozhodnutí o potřebě ošetřování (tzv. paragraf) lékař, ale rodič si sám vyplní příslušný formulář 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

a předá ho svému zaměstnavateli .  odkaz:  https://www.cssz.cz/

 

 https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

Platby

Stravné a úplatu plaťte bankovním převodem.

Číslo účtu: 197 420 761/0300

termín platby (připsání na účet MŠ): nejpozději do 15.dne v měsíci

Více informací najdete na nástěnkách.

7. 3. Tomáš

Zítra: Gabriela

Návštěvnost stránek

079421